《Journal of Advanced Ceramics》(先进陶瓷) 是由清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室与中国硅酸盐学会特种陶瓷分会共同主办的专业性英文科技期刊。 本刊于2013年创刊,2016年初成为 SCI 源期刊。 [点击查看期刊介绍及期刊最新动态 向本刊投稿]
       在本网页,您可以免费下载期刊创刊以来所发表的所有的论文全文。

2018年第7卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2017年第6卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2016年第5卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2015年第4卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2014年第3卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2013年第2卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期
2012年第1卷   第 4 期   第 3 期   第 2 期   第 1 期

     

 

编辑委员会名单

Editor-in-Chief
LI, Long-Tu (China)

Associated Editor
CHEN, I-Wei (USA)
NAN, Ce-Wen (China)
KOUMOTO, K. (Japan)
PAN, Wei (China)

Executive Editor
GONG, Jiang-Hong (China)

Mmebers of Editorial Board
AN, Li-Nan (USA)
BAO, Yi-Wang (China)
BERNARD, S. (France)
CHAN, Helen (Hong Kong)
CHEN, Xiang-Ming (China)
CHENG, Yi-Bing (Australia)
FU, Zheng-Yi (China)
KIM, Hai-Doo (Korea)
KOMEYA, K. (Japan)
LI, Jing-Feng (China)
MATHUR, N. (UK)
RANDALL, C.A. (USA)
SAKKA, Y. (Japan)
SETTER, N. (Switzerland)
SHEN, Zhi-Jian (Sweden)
SHI, Jian-Lin (China)
WANG, Hong (China)
ZHANG, Guo-Jun (China)
ZHAO, Zhe (Sweden)
ZHOU, Ji (China)
ZHOU, Yan-Chun (China)
ZHOU, Yu (China)

Managing Editor
CHEN He (China)

 

Journal of Advanced Ceramics 由清华大学出版社和德国Springer出版社联合出版。本刊目前为季刊,每年出版4期。

期刊官方主页地址:http://www.springer.com/materials/special+types/journal/40145

本刊欢迎国内从事先进陶瓷研究工作的专家、学者踊跃投稿。投稿前请仔细阅读本刊的征稿简则

向本刊提交的稿件务必严格按照期刊要求排版 (尤其是参考文献格式)。本刊致力于发表内容丰富、论述严谨的完整研究论文。内容单薄、篇幅不足 8页的论文原则上不予考虑。

在本刊发表论文目前暂不收取版面费。